Vườn Thơ Tú_Yên

mhndi1
* Đã đăng báo Văn Nghệ TP HCM
Số 123, ngày thứ năm 19-08-2010

Tuyển thơ Tú_Yên VNTQ
Thơ Tú_Yên đăng eVan vnexpress
Thơ Tú_Yên đăng lucbat.com
Thơ Tú_Yên phổ Nhạc

* Đã đăng báo Cây Thuốc Quý
Số 128, tháng 03-2009

* Đã đăng báo Hải Phòng cuối tuần
Số 28, ngày 16-07-2010

* Đã đăng báo Người Cao tuổi
Số 146, tháng 04-2009

THƠ

* Báo Hải Phòng cuối tuần
– Những mùa trăng – Số 42 (1122) đăng ngày 22-10-2010
http://files.myopera.com/zTUYENz/blog/tranhtho26.JPG
– Mượn – số 28 (168) đăng ngày 16-07-2010
http://files.myopera.com/zTUYENz/blog/tranhtho31.JPG
– Còn có vần thơ – Số 41 (1082) đăng ngày 08-01-2010
http://files.myopera.com/zTUYENz/blog/concovantho.JPG
– Hương Tràm – Số 21 (1062) đăng ngày 21-08-2010
http://my.opera.com/oOTUYENOo/blog/h
– Hoa Mua xưa – Số 10 (1051) đăng ngày 05-06-2009

* Báo Văn Nghệ TP HCM
– Miền Trung ơi – Số 84, đăng ngày 15-10-2009
http://my.opera.com/oOTUYENOo/blog/mien-trung-oi
– Mẹ hãy ngủ đi – Số 123, đăng ngày thứ năm 19-08-2010
https://tuyen10468.files.wordpress.com/2010/07/8c2dc-tranhthoty.jpg

* Báo Cây thuốc quý
– Hương Tràm – Số 157, đăng tháng 06-2010
http://my.opera.com/oOTUYENOo/blog/h
– Hoa Mua xưa – Số 135, đăng tháng 07-2009
– Mẹ yêu ơi – Số 134, đăng tháng 06-2009
– Quê Hương – Số 131, đăng tháng 05-2009
– Năm tháng đi đâu – Số 128, đăng tháng 03-2009
https://tuyen10468.files.wordpress.com/2010/07/e9a7a-trtztuyenz2.jpg
– Diêu Bông nơi nào – Số 128, đăng tháng 03-2009
https://tuyen10468.files.wordpress.com/2010/07/64239-trtztuyenz3.jpg

* Báo Người Cao tuổi
– Diêu Bông nơi nào – Số 146, đăng tháng 04-2009
https://tuyen10468.files.wordpress.com/2010/07/64239-trtztuyenz3.jpg
– Không sao – Số 146, đăng tháng 04-2009

VĂN

* Báo Văn Nghệ TP HCM
– Về Trà Vinh – Số 79, đăng ngày 10-09-2009

* Báo Văn hoá các Dân tộc
– Về Trà Vinh – Tháng 04-2009

* Báo Dân tộc và Phát triển
– Tết Khmer Chôl Chnam Thmây lại về – Số 29 (463) đăng ngày 10-04-3009
http://my.opera.com/oOTUYENOo/blog/?id=10077301

* Báo Du Lịch
– Ao Bà Om – Số 29 (699) đăng ngày 09-04-2009

Thơ Tú_Yên đăng lucbat.com
Tác giả_Tác phẩm
Thơ TY
Thơ TY
(21/01/2009)

* Lục bát mỗi ngày

– Vẫn là thơ xưa ? (25/06/2010)
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=5366
– Mượn… (09/04/2010)
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=4777
– Trả (17/03/2010)
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=4577
– Còn có vần thơ (20/11/2009)
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=3633
– Nghiêng (19/10/2009)
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=3419
– Lục bát cho đời (22/05/2009)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/lucbatchodoi-lbmn.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/lucbatchodoi-lbmn1.JPG
– Một mình (11/05/2009)
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=2260
– Vì ai… (08/04/2009)
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=1985
– Lục bát cho mình (19/03/2009)
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=1841
– Không sao ! (25/02/2009)
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=1694
– Ta chờ Ta…Mùa về (03/02/2009)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/tachota-m.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/tachota-muave-lbmn.JPG
– Buồn ơi ! Chào mi (29/09/2008)
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=681
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/0buonoichaomi-lbmn.JPG
– Hoa Tâm (14/02/2012)
http://lucbat.com/?tab=news&id=9468

* Diễn đàn Lục bát

– Sông Thu
(Gửi ngày 27/09/2011 09:09:23 – Đăng ngày 29-09-2011)
– Công Cha_Ơn Mẹ – vĩnh hằng
(Gửi ngày 29/09/2011 02:09:27 – Đăng ngày 01-10-2011)
– Vẫn là con nước
(Gửi ngày 06/10/2011 09:10:32 – Đăng ngày 10-10-2011)
– Thế là…
(Gửi ngày 11/10/2011 10:10:47 – Đăng ngày 13-10-2011)
– Nghĩ gì – Gió ơi !
(Gửi ngày 22/10/2011 08:10:04 – Đăng ngày 25-10-2011)
– Ới Người !
(Gửi ngày 27/10/2011 06:11:41 – Đăng ngày 29-10-2011)
– Giá mà
(Gửi ngày 12/11/2011 06:11:41 – Đăng ngày 13-11-2011)
– Khi…
(Gửi ngày 10/02/2012 09:02:41 – Đăng ngày 20-02-2012)
– Sinh Nhật Tháng Ba
(Gửi ngày 21/03/2012 12:03:28 – Đăng ngày 22-03-2012)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/0sinhnhatthangba-ddlb.JPG
– Thưa anh !
(Gửi ngày 09/03/2012 10:03:28 – Đăng ngày 10-03-2012)
– Thưa anh
(VT gửi ngày 28/03/2012 12:03:28 – Đăng ngày 29-03-2012)
– Thương
(Gửi ngày 05/04/2012 12:04:51 – Đăng ngày 07-04-2012)
Nợ…
(Gửi ngày 12/04/2012 12:03:28 – Đăng ngày 15-04-2012)
Năm tháng…đi đâu ?
(Gửi ngày 28/04/2012 12:04:37 – Đăng ngày 30-04-2012)
– Đánh rớt vần thơ
(Gửi ngày 07/05/2012 02:05:52 – Đăng ngày: 07/05/2012)
– Ru thơ
(Gửi ngày 09/05/2012 09:09:23 11:05:22 – Đăng ngày 09/05/2012)

* Thi Hoạ Lục bát

– Ru em
(Gửi ngày 02/01/2012 8:08:39 – Đăng ngày 02-01-2012)
– Nàng Xuân
(Gửi ngày 09/01/2012 16:38:47 – Đăng ngày 10/01/2012)

Thơ Tú_Yên đăng evan.vnexpress.net

– Hoa Tâm
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2012/04/10704-hoa-tam/
(Đăng ngày: Thứ bảy, 28/04/2012, 10:29)
Nợ…
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2012/04/10669-no/
(Đăng ngày : Thứ tư, 18/04/2012, 11:03)
Khung cửa mùa thu
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2008/10/3B9AE12E/
(Đăng ngày : Thứ sáu, 17/10/2008, 10:26)
Một chút mùa thu
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2008/10/3B9AE12E/
(Đăng ngày : Thứ sáu, 17/10/2008, 10:26)
Thu lạc
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2008/10/3B9AE12E/
(Đăng ngày : Thứ sáu, 17/10/2008, 10:26)
Năm tháng đi đâu
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2008/12/3B9AE255/
(Đăng ngày : Thứ bảy, 20/12/2008, 09:47)
Quê ơi
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2008/12/3B9AE255/
(Đăng ngày : Thứ bảy, 20/12/2008, 09:47)
Em cũng đã
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2009/01/3B9AE2AD/
(Đăng ngày : Thứ bảy, 10/01/2009, 10:29)
Em cũng đã (tt)
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2009/01/3B9AE2AD/
(Đăng ngày : Thứ bảy, 10/01/2009, 10:29)
Tím chiều
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2009/01/3B9AE2B7/
(Đăng ngày : Thứ hai, 12/01/2009, 16:27)
Mùa về
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2009/02/3B9AE2F9/
(Đăng ngày : Thứ hai, 02/02/2009, 11:30)

Em vẫn là mùa xuân
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2009/02/3B9AE2F9/
(Đăng ngày : Thứ hai, 02/02/2009, 11:30)
Lục bát cho đời
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2009/02/3B9AE353/
(Đăng ngày : Thứ hai, 23/02/2009, 16:21)
Lục bát cho đời (tt)
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2009/02/3B9AE353/
(Đăng ngày : Thứ hai, 23/02/2009, 16:21)
Lục bát cho mình
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2009/03/3B9AE39A/
(Đăng ngày : Thứ năm, 12/03/2009, 09:56)
Hỏi ?
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2009/03/3B9AE3DE/
(Đăng ngày : Thứ bảy, 28/03/2009, 10:31)
Quê hương
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2009/03/3B9AE3DE/
(Đăng ngày : Thứ bảy, 28/03/2009, 10:31)
Vì ai…
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2009/04/3B9AE402/
(Đăng ngày : Thứ năm, 09/04/2009, 09:31)
Ngày về…
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2009/04/3B9AE402/
(Đăng ngày : Thứ năm, 09/04/2009, 09:31)
Ta chờ Ta
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2009/04/3B9AE425/
(Đăng ngày : Thứ sáu, 17/04/2009, 14:23)
Không sao
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2009/04/3B9AE425/
(Đăng ngày : Thứ sáu, 17/04/2009, 14:23)
Một mình !
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2009/05/3B9AE45D/
(Đăng ngày : Thứ hai, 04/05/2009, 15:53)
Một thoáng mong manh
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2009/05/3B9AE4AA/
(Đăng ngày : Thứ sáu, 22/05/2009, 11:02)
Lang thang bên đời
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2009/07/3B9AE598/
(Đăng ngày : Thứ hai, 20/07/2009, 15:28)
Thời gian
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2009/09/3B9AE6B5/
(Đăng ngày : Thứ sáu, 18/09/2009, 16:40)
Khung cửa mùa Thu
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2009/10/3B9AE763/
(Đăng ngày : Thứ năm, 29/10/2009, 11:00)
Mơ chỉ để mơ
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2009/11/3B9AE79C/
(Đăng ngày : Thứ tư, 11/11/2009, 15:18)
Thu qua
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2009/12/3B9AE7FB/
(Đăng ngày : Thứ năm, 10/12/2009, 10:14)
Thu buồn
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2009/12/3B9AE878/
(Đăng ngày : Thứ tư, 30/12/2009, 11:04)
Xuân ?
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2010/02/3B9AE964/
(Đăng ngày : Chủ nhật, 28/02/2010, 07:00)
Vương ?
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2010/05/3B9AEA96/
(Đăng ngày : Thứ tư, 12/05/2010, 10:02)
Ta sẽ đợi…
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2010/05/3B9AEAB8/
(Đăng ngày : Thứ tư, 19/05/2010, 14:42)
Ta sẽ đợi… (tt)
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2010/05/3B9AEAB8/
(Đăng ngày : Thứ tư, 19/05/2010, 14:42)
Trả…
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2010/06/3B9AEB06/
(Đăng ngày : Thứ tư, 09/06/2010, 10:42)
Mượn…
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2010/06/3B9AEB39/
(Đăng ngày : Thứ ba, 22/06/2010, 15:09)
Mùa thu đi trốn
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2010/07/3B9AEB91/
(Đăng ngày : Thứ tư, 14/07/2010, 09:35)
Thu diễm ảo
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2010/07/3B9AEBC7/
(Đăng ngày : Thứ tư, 28/07/2010, 11:56)
Thu diễm ảo (tt)
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2010/07/3B9AEBC7/
(Đăng ngày : Thứ tư, 28/07/2010, 11:56)
Mẹ !
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2010/08/3B9AEBF4/
(Đăng ngày : Thứ bảy, 07/08/2010, 11:53)
Mưa ngâu về?
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2010/08/3B9AEC2E/
(Đăng ngày : Thứ ba, 24/08/2010, 16:51)
Một nửa mùa Thu
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2010/09/3B9AEC99/
(Đăng ngày : Thứ tư, 22/09/2010, 10:25)
Một nửa mùa Thu
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2010/09/3B9AEC99/
(Đăng ngày : Thứ tư, 22/09/2010, 10:25)
Miền Trung ơi !
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2010/11/9023-mien-trung-oi/
(Đăng ngày : Thứ ba, 02/11/2010, 10:50)
Miền Trung ơi !
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2010/11/9023-mien-trung-oi/
(Đăng ngày : Thứ ba, 02/11/2010, 10:50)
Bẻ nửa…
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2010/11/9089-be-nua/
(Đăng ngày : Thứ năm, 18/11/2010, 17:45)
Biết rồi cái giấc mơ rơi?
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2010/12/9136-biet-roi-cai-giac-mo-roi/
(Đăng ngày : Thứ hai, 06/12/2010, 16:33)
Nơi ta sống
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2011/05/9598-noi-ta-song/
(Đăng ngày : Thứ sáu, 20/05/2011, 18:37)
Cũng vẫn lối về
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2011/06/9667-cung-van-loi-ve/
(Đăng ngày : Thứ tư, 08/06/2011, 10:31)
Ngọt tiếng à ơi…
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2011/10/10110-ngot-tieng-a-oi/
(Đăng ngày : Thứ sáu, 07/10/2011, 11:35)
Cánh diều ước mơ
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2011/10/10152-canh-dieu-uoc-mo/
(Đăng ngày : Thứ hai, 24/10/2011, 16:32)
Bóng thu trôi
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2011/10/10162-bong-thu-troi/
(Đăng ngày : Thứ tư, 26/10/2011, 10:26)
Mùa Xuân về…
http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tho/2012/01/10370-mua-xuan-ve/
(Đăng ngày : Thứ ba, 24/01/2012, 07:00)

Thơ Tú_Yên đăng 60s.com.vn
Tím chiều
(Đăng ngày Thứ ba , 13 / 1 / 2009, 7: 36)
Mùa về
(Đăng ngày Thứ ba , 3 / 2 / 2009, 7: 49)
Lục bát cho đời
(Đăng ngày Thứ ba , 24 / 2 / 2009, 3: 8)
Lục bát cho mình
(Đăng ngày Thứ sáu , 13 / 3 / 2009, 6: 35)
Hỏi ?
(Đăng ngày Thứ ba , 31 / 3 / 2009, 6: 25)
Vì ai…
(Đăng ngày Thứ bảy , 11 / 4 / 2009, 8: 27)
Ta chờ Ta
(Đăng ngày Chủ nhật , 3 / 5 / 2009, 4: 36)
Một mình
(Đăng ngày Thứ ba , 5 / 5 / 2009, 7: 22)
Một thoáng mong manh
(Đăng ngày Thứ bảy , 23 / 5 / 2009, 6: 0)
Lang thang bên đời
(Đăng ngày Thứ năm , 23 / 7 / 2009, 7: 4)
Mơ chỉ để mơ
(Đăng ngày Thứ tư , 11 / 11 / 2009, 23: 42)
Thu qua
(Đăng ngày Thứ sáu , 11 / 12 / 2009, 1: 28)
Vương
(Đăng ngày Thứ tư , 12 / 5 / 2010, 12: 57)
Ta sẽ đợi
(Đăng ngày Thứ năm , 20 / 5 / 2010, 12: 4)
Trả
(Đăng ngày Thứ tư , 9 / 6 / 2010, 12: 4)
Mượn
(Đăng ngày Thứ ba , 22 / 6 / 2010, 23: 56)
Mùa thu đi trốn
(Đăng ngày Thứ tư , 14 / 7 / 2010, 12: 34)
Thu diễm ảo
(Đăng ngày Thứ tư , 28 / 7 / 2010, 13: 22)
Mưa Ngâu về
(Đăng ngày Thứ tư , 25 / 8 / 2010, 6: 56)

Các trang thơ Tú_Yên

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Lưu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

58 Responses to Vườn Thơ Tú_Yên

 1. kimtuyentv nói:

  T.Thích thì cứ ở lại. :p Như vậy thì lúc nào chị cũng có bạn để…thủ thỉ rồi.Tuyệt vời lắm, nếu có thể nói ra hết được mọi điều với một người nào đó. Dĩ nhiên phải là người tâm đầu ý hợp rồi, đúng không T. ?Mãi vui, T. nghen :love: :coffee:

 2. phamkhacuyen nói:

  Tâm sự hết mọi điều "Phơi bày ruột gan…" với ai đó- là tự đưa cho họ sợi dây thòng lọng…-Chúc chị mạnh khỏe hạnh phúc . và đừng tâm sự "…" nhất là với ThuPhoiPhai.-Có gì khiếm nhã mong chị bỏ qua.-Thơ hay quá!

 3. kimtuyentv nói:

  Có nghe thuphoiphai hay nhắc "anh Phạm Khắc Uyên"Cám ơn lời chúc tốt lành.

 4. phamkhacuyen nói:

  ThuPhoiPhai nói xấu Uyên nhiều không chị ? bây giờ nhiều người xấu bụng lắm! kệ họ chị nhỉ .

 5. thuphoiphai nói:

  Originally posted by phamkhacuyen:

  ThuPhoiPhai nói xấu Uyên nhiều không chị ? bây giờ nhiều người xấu bụng lắm! kệ họ chị nhỉ .

  Thuphoiphai hỏng có nói xấu anh Uyên đâu nha, Hỏng tin Uyên hỏi chị Tú_Yên đi,Thuphoiphai chỉ nhắc anh Phạm Khắc Uyên và thường đối đáp thơ với anh thôi mà

 6. phamkhacuyen nói:

  Được gặp hai nhà thơ cùng lúc (đang thì thầm…) nên Đùa cho vui mà…lâu rồi Uyên chẳng qtâm thị phi,tốt xấu…Chúc cả nhà vui.

 7. tranxuantietln nói:

  VUI THƠGieo tứ thơ tình gợi nhạc vuiHồn thơ trẻ lại tuổi hai mươiLời vàng thắm đậm tâm hồn trẻÝ ngoc tình sâu giấc mộng tươiThơ phú giao lưu giầu cảm xúcĐường thi xướng họa đượm tình ngườiTâm hồn sảng khoái đời vui khỏeTuổi thọ tăng cao hưởng lộc trời

 8. kimtuyentv nói:

  Cám ơn anh Xuân Tiết đã ghé thăm blog Tú_Yên và để lại thơ.Chúc anh Tiết luôn vui, khỏe và nhiều sáng tác mới.

Đã đóng bình luận.