Thơ Tú_Yên đăng lucbat.com

0d248-ktuyen5

Thơ Tú_Yên đăng lucbat.com

Tác giả_Tác phẩm
Thơ TY
Thơ TY
(21/01/2009)

* Lục bát mỗi ngày

Chợ chiều
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=10179
(Gửi ngày 29/05/2012 9:01:06 – Đăng ngày: 29/05/2012)
– Vẫn là thơ xưa ? (25/06/2010)
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=5366
– Mượn… (09/04/2010)
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=4777
– Trả (17/03/2010)
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=4577
– Còn có vần thơ (20/11/2009)
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=3633
– Nghiêng (19/10/2009)
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=3419
– Lục bát cho đời (22/05/2009)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/lucbatchodoi-lbmn.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/lucbatchodoi-lbmn1.JPG
– Một mình (11/05/2009)
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=2260
– Vì ai… (08/04/2009)
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=1985
– Lục bát cho mình (19/03/2009)
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=1841
– Không sao ! (25/02/2009)
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=1694
– Ta chờ Ta…Mùa về (03/02/2009)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/tachota-m.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/tachota-muave-lbmn.JPG
– Buồn ơi ! Chào mi (29/09/2008)
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=681
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/0buonoichaomi-lbmn.JPG
– Hoa Tâm (14/02/2012)
http://lucbat.com/?tab=news&id=9468

* Diễn đàn Lục bát

– Sông Thu
(Gửi ngày 27/09/2011 09:09:23 – Đăng ngày 29-09-2011)
– Công Cha_Ơn Mẹ – vĩnh hằng
(Gửi ngày 29/09/2011 02:09:27 – Đăng ngày 01-10-2011)
– Vẫn là con nước
(Gửi ngày 06/10/2011 09:10:32 – Đăng ngày 10-10-2011)
– Thế là…
(Gửi ngày 11/10/2011 10:10:47 – Đăng ngày 13-10-2011)
– Nghĩ gì – Gió ơi !
(Gửi ngày 22/10/2011 08:10:04 – Đăng ngày 25-10-2011)
– Ới Người !
(Gửi ngày 27/10/2011 06:11:41 – Đăng ngày 29-10-2011)
– Giá mà
(Gửi ngày 12/11/2011 06:11:41 – Đăng ngày 13-11-2011)
– Khi…
(Gửi ngày 10/02/2012 09:02:41 – Đăng ngày 20-02-2012)
– Sinh Nhật Tháng Ba
(Gửi ngày 21/03/2012 12:03:28 – Đăng ngày 22-03-2012)
– Thưa anh !
(Gửi ngày 09/03/2012 10:03:28 – Đăng ngày 10-03-2012)
– Thưa anh
(VT gửi ngày 28/03/2012 12:03:28 – Đăng ngày 29-03-2012)
– Thương
(Gửi ngày 05/04/2012 12:04:51 – Đăng ngày 07-04-2012)
Nợ…
(Gửi ngày 12/04/2012 12:03:28 – Đăng ngày 15-04-2012)
Năm tháng…đi đâu ?
(Gửi ngày 28/04/2012 12:04:37 – Đăng ngày 30-04-2012)
– Đánh rớt vần thơ
(Gửi ngày 07/05/2012 02:05:52 – Đăng ngày: 07/05/2012)
– Ru thơ
(Gửi ngày 09/05/2012 09:09:23 11:05:22 – Đăng ngày 09/05/2012)
Nắng mưa cuộc đời
(Gửi ngày 12/05/2012 11:05:13 – Đăng ngày 12/05/2012)
Thình lình – buồn ơi !
(Gửi ngày 19/05/2012 11:05:22 – Đăng ngày 19/05/2012)
Vẩn vơ – Lạc ?
(Gửi ngày 22/05/2012 01:05:09 – Đăng ngày 22/05/2012)
…Em vẫn làm thơ
(Gửi ngày 24/05/2012 11:05:15 – Đăng ngày 24/05/2012)
Ru Ta
(Gửi ngày 27/05/2012 08:05:49 – Đăng ngày: 27/05/2012)
Phượng xưa
(Gửi ngày 29/05/2012 11:05:57 – Đăng ngày: 29/05/2012)
Trầu lỡ mùa thương
(Gửi ngày 31/05/2012 10:05:07 – Đăng ngày: 31/05/2012)
Gió lang thang
(Gửi ngày 07/06/2012 09:06:02 – Đăng ngày: 08/06/2012)
Hỏi ?
(Gửi ngày 15/06/2012 11:06:40 – Đăng ngày: 17/06/2012)
May
(Gửi ngày 26/06/2012 08:06:46 – Đăng ngày: 27/06/2012)
Là xưa
(Gửi ngày 06/07/2012 09:07:19 – Đăng ngày: 06/07/2012)
Giỗ Ba !
(Gửi ngày 10/07/2012 12:07:56 – Đăng ngày: 11/07/2012)
Thơ thì cũng chỉ thơ thôi !
(Gửi ngày 17/07/2012 09:07:25 – Đăng ngày: 17/07/2012)
Người đi…
(Gửi ngày 21/07/2012 12:07:49 – Đăng ngày: 21/07/2012)
Một ngày
http://files.myopera.com/kimtuyentv/albums/12556452/motngay-thoTY%28tt%29-ddlb.JPG
(Gửi ngày 25/07/2012 07:07:43 – Đăng ngày: 26/07/2012)
Mùa xưa
http://files.myopera.com/kimtuyentv/albums/12556452/muaxua%28tt%29-ddlb.JPG
(Gửi ngày 26/07/2012 10:07:34 – Đăng ngày: 27/07/2012)
Mẹ
(Gửi ngày 31/08/2012 10:08:47 – Đăng ngày: 31/08/2012)
Nợ…
(Gửi ngày Ngày 03/09/2012 09:09:39 – Đăng ngày: Ngày 03/09/2012)
Ví dầu
(Gửi ngày 07/09/2012 10:09:58 – Đăng ngày: 08/09/2012)
Thơ trôi
http://files.myopera.com/kimtuyentv/albums/12556452/thotroi-TY-ddlb.JPG
(Gửi ngày 15/09/2012 11:09:02 – Đăng ngày: 16/09/2012)
Đôi khi
(Gửi ngày 21/09/2012 06:09:30 – Đăng ngày: 22/09/2012)
Bão
(Gửi ngày 06/10/2012 09:10:25 – Đăng ngày: 06/10/2012)
Tiếng thơ
(Gửi ngày 09/10/2012 05:10:24 – Đăng ngày: 09/10/2012)
Như Làn Gió
(Gửi ngày 11/10/2012 01:10:23 – Đăng ngày: 11/10/2012)
Trà Vinh đợi…
(Gửi ngày 13/10/2012 10:10:39 – Đăng ngày: 13/10/2012)
Lạc thơ ?
http://files.myopera.com/kimtuyentv/albums/12556452/lactho-thoTY.JPG
(Gửi ngày 14/10/2012 05:10:15 – Đăng ngày: 14/10/2012)
Hoa Sen
(Gửi ngày 18/10/2012 04:10:28 – Đăng ngày: 18/10/2012)
Vẫn là…
(Gửi ngày 20/10/2012 03:10:14 – Đăng ngày: 20/10/2012)
Thế thôi !
(Gửi ngày 22/10/2012 04:10:42 – Đăng ngày: 22/10/2012)
Mùa thu
(Gửi ngày 25/10/2012 10:10:38 – Đăng ngày: 25/10/2012)
Vẫn là Quê xưa
(Gửi ngày 28/10/2012 08:10:20 – Đăng ngày: 28/10/2012)
…Thương
(Gửi ngày 02/11/2012 08:11:08 – Đăng ngày: 02/11/2012)
Nợ đời ?
http://files.myopera.com/kimtuyentv/albums/12556452/nodoi%28tt%29-ddlb.JPG
(Gửi ngày 04/11/2012 09:11:18 – Đăng ngày: 04/11/2012)
Sông quê
(Gửi ngày 06/11/2012 10:11:23 – Đăng ngày 06/11/2012)
Tri âm – tìm về
(Gửi ngày 08/11/2012 10:11:38 – Đăng ngày: 08/11/2012)
Nợ nần ?
(Gửi ngày 10/11/2012 08:11:22 – Đăng ngày: 10/11/2012)
Thì thương
(Gửi ngày 13/11/2012 08:11:09 – Đăng ngày: 13/11/2012)
Mưa_Nắng – Sài Gòn
(Gửi ngày 15/11/2012 09:11:08 – Đăng ngày: 15/11/2012)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/albums/12556452/chiasemuanangSG-ddlb.JPG
Tiếng thơ
(Gửi ngày 17-11-2012 – Đăng ngày: 17-11-2012)
Quê Tôi
(Gửi ngày 18/11/2012 04:11:26 – Đăng ngày: 18/11/2012)
Ơn Thầy
(Gửi ngày 19/11/2012 08:11:03 – Đăng ngày: 19/11/2012)
Gió hát
(Gửi ngày 21/11/2012 09:11:20 – Đăng ngày: 21/11/2012 09:11:20 )
http://files.myopera.com/kimtuyentv/albums/12556452/chiasegiohat-ddlb.JPG
Ta
(Gửi ngày 22/11/2012 – Đăng ngày: 22/11/2012)
Viết cho Em
(Gửi ngày 24/11/2012 02:11:59 – Đăng ngày: 24/11/2012)
Thuyền ai
(Gửi ngày 06/12/2012 10:12:53 – Đăng ngày: 06/12/2012)
Thơ rơi
http://files.myopera.com/kimtuyentv/albums/12556452/thoroi-vathihuu.JPG
(Gửi ngày 09/12/2012 11:12:47 – Đăng ngày: 09/12/2012)
Khúc buồn
http://files.myopera.com/kimtuyentv/albums/12556452/thogiaoluu-khucbuon-ddlb.JPG
(Gửi ngày 16/12/2012 12:12:26 – Đăng ngày: 16/12/2012)
Ngỡ ngàng
(Gửi ngày 16/12/2012 12:12:26 – Đăng ngày: 16/12/2012)
Sính lễ – là thơ ?
(Gửi ngày 27/12/2012 08:12:45 – Đăng ngày: 27/12/2012)
Vẫn là…
http://files.myopera.com/kimtuyentv/albums/12556452/0vanla-thoTY-ddlb.JPG
(Gửi ngày 28/12/2012 07:12:44 – Đăng ngày 28/12/2012)
Mùa Xuân về
http://files.myopera.com/kimtuyentv/albums/12556452/muaXuanve-thoTY-ddlb.JPG
(Gửi ngày 30/12/2012 09:12:05 – Đăng ngày: 30/12/2012)
Nắng mùa Xuân
http://lucbat.com/?tab=idea&id=3079
(Gửi ngày 01/01/2013 07:01:53 – Đăng ngày: 01/01/2013)
Trà Vinh_Quê Tôi
http://lucbat.com/?tab=idea&id=3092
(Gửi ngày 03/01/2013 07:01:09 – Đăng ngày: 03/01/2013)
Biết đâu
http://lucbat.com/?tab=idea&id=3130
(Gửi ngày 09/01/2013 07:01:51 – Đăng ngày: 09/01/2013)
Theo Xuân về
http://lucbat.com/?tab=idea&id=3160
(Gửi ngày 13/01/2013 09:01:09 – Đăng ngày: 13/01/2013)
Mưa Xuân
http://lucbat.com/?tab=idea&id=3198
(Gửi ngày 20/01/2013 11:01:40 – Đăng ngày: 20/01/2013)
Gió Xuân
http://lucbat.com/?tab=idea&id=3242
(Gửi ngày 27/01/2013 12:01:15 – Đăng ngày: 27/01/2013)
Xuân Quê Hương
(Gửi ngày 04-02-2013 – Đăng ngày: 04-02-2013)
Chúc Mừng Xuân
http://files.myopera.com/kimtuyentv/albums/12556452/cmXuan-thoTY-ddlb.JPG
(Gửi ngày 08/02/2013 07:02:36 – Đăng ngày: 08/02/2013)
Chúc Xuân
http://lucbat.com/?tab=idea&id=3324
(Gửi ngày 09/02/2013 10:02:34 – Đăng ngày: 09/02/2013)
Chờ
http://lucbat.com/?tab=idea&id=3448
(Gửi ngày 25/02/2013 08:02:56 – Đăng ngày: 25/02/2013)
Tím – tháng ba
http://lucbat.com/?tab=idea&id=3581
(Gửi ngày 17/03/2013 09:03:57 – Đăng ngày: 17/03/2013)
Dáng thơ
http://lucbat.com/?tab=idea&id=3934
(Gửi ngày 05/05/2013 03:05:53 – Đăng ngày: 05/05/2013)
Vẫn là…dáng thơ
http://lucbat.com/?tab=idea&id=3942
(Gửi ngày 06/05/2013 09:05:47 – Đăng ngày 06/05/2013)
Ngày Lễ Mẹ
http://lucbat.com/?tab=idea&id=3973
(Gửi ngày 11/05/2013 10:05:28 – Đăng ngày 11/05/2013)
Tháng 5 buồn
http://lucbat.com/?tab=idea&id=4067
(Gửi ngày 31/05/2013 05:05:33 – Đăng ngày 31/05/2013)
Còn không ?
http://lucbat.com/?tab=idea&id=4086
(Gửi ngày 04/06/2013 09:06:02 – Đăng ngày04/06/2013)
Em chỉ là thơ
http://lucbat.com/?tab=idea&id=4192
(Gởi ngày 18/06/2013 12:06:28 – Đăng ngày 18/06/2013)
Chắt chiu cho mình
http://lucbat.com/?tab=idea&id=4251

* Thi Hoạ Lục bát

– Ru em
(Gửi ngày 02/01/2012 8:08:39 – Đăng ngày 02-01-2012)
– Nàng Xuân
(Gửi ngày 09/01/2012 16:38:47 – Đăng ngày 10/01/2012)

 

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Lưu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s