Tranh thơ Tú_Yên

16triky

2trgthobuon 14cungla 37lglebuon 40niu 41thgba 59bgthutroi
61vuvo
63nhgmuatrg  19kyuc 12thodoi  7traulmthg 3cbem 76vuong 78.muon thuong 47sglonglanh 21ngayxua 25lacmatroi  mhndi1 5giama  11tiengdanngan 27hoanghon 28timchieu10chucxuan 11chucxuan22nthgdidau 24motngay 27tachota31tim 38lbbendoi42nghieng 45ngsgmai49doasendoi 53trachodoi55hoasentrg 56secmngay59bangkhuang 60doikhi62huongtho 77muon83deroi 85bietdautim86dautinh 87triky89lac 90rukhuctinhoi91dangtho  94ruhotrnam95nhomai 96dgmequadephoigiotsau emthaygigiacmongdoi SNDuytinhme tra 17nho

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Tranh Thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.